Skip to main content

Vad vi gör

En bild på hållbarhetsmålen med bakgrundsbilder.Edevas mål är att bidra till FNs globala hållbarhetsmål. Vi gör detta genom att underlätta övergången från biltransport till mer hållbara alternativ som buss, gång och cykel samt genom att rädda liv i trafiken. Nollvisionen, som den svenska trafiksäkerhetsbranschen jobbar för att nå, innebär att noll personer ska skadas allvarligt eller dö i vägtrafiksystemet. Vi tycker att det är väl värt att försöka bidra till den visionen.

Hur vi gör det

Genom vårt innovativa aktiva farthinder, som också kallas aktivt dynamiskt farthinder, strävar vi efter att främja smidig framkomlighet och bekvämlighet för både bussar, räddningstjänst och övrig trafik, så länge de respekterar hastighetsgränserna. Detta skapar en tryggare och säkrare miljö för oskyddade trafikanter när de korsar gatan. Det räddar liv.

Olika sorters farthinder

Ett farthinder kan vara utformat på olika sätt och vara antingen helt statiskt eller passivt dynamiskt eller aktivt dynamiskt.

Statiska farthinder

Statiska farthinder är vanliga gupp, busskuddar och andra upphöjningar av olika slag men det kan även vara chikaner eller andra sidoförskjutningar.

Passivt dynamiska farthinder

Passivt dynamiska farthinder är utformade så att tunga fordon kan passera nästan obemärkt, ungefär som en busskudde, medan vanliga bilister upplever liknande obehag som vid solida hinder och tvingas sänka hastigheten ordentligt.

Aktivt dynamiska farthinder

”Aktivt dynamiska farthinder är däremot konstruerade så att det ska gå att hålla ett högt trafikflöde på en vägsträcka i jämn hastighet. Farthindret kräver inte att vare sig bilister eller tunga fordon saktar in under den tillåtna hastigheten för att passera obehindrat.” (Bagdadi & Patten).

Actibump

Ett aktivt dynamiskt farthinder reagerar olika beroende på hastighet. Vårt aktivt dynamiska farthinder heter Actibump. Det bevarar framkomligheten för alla som använder vägen samtidigt som det skapar en trygg och säker trafikmiljö. Genom att endast aktiveras för den som väljer att köra för fort belönas en laglydig förare med en plan väg och Actibump blir bara ett farthinder för den som överskrider hastighetsgränserna.

Actibump och snöröjning

Att Actibump är plant i sitt ursprungsläge underlättar för snöröjningen då det bara är att ploga rakt över, ingen handskottning eller andra särskilda åtgärder behövs. Området under luckan har plats för mycket snö och där finns en värmeslinga som smälter bort snön så att den rinner ut i dagvattenledningen som är kopplad till Actibump.

Actibump och bussar

Genom att skapa en plan väg för bussar som kör i laglig hastighet gör vi det också trevligare att åka med kollektivtrafiken, eftersom bussresan blir mindre skakig och bussen kan hålla en högre genomsnittshastighet när den inte behöver sakta ner mycket för en massa farthinder. Actibump förbättrar inte bara passagerarupplevelsen utan även arbetsmiljön för busschaufförerna då de annars får nack- och ryggproblem av att köra över statiska gupp hela dagarna.

Actibump och utryckningsfordon

För utryckningsfordon finns en undantagsfunktion så att de kan få plan väg över Actibump även när de är ute på utryckning. De brukar föredra Actibump framför vanliga farthinder då deras fordon tar skada av att köra i utryckningshastighet över statiska farthinder.

Trafiksystem

Actibump är inte bara ett dynamiskt farthinder, det är ett trafiksystem som mäter trafiken kontinuerligt och i realtid. Kontinuerlig realtidsmätning är ett kraftfullt verktyg för att övervaka historiska resultat, följa upp effekten av systemet och reagera på trender och förändringar över tid. När man vet hur trafiken ser ut och beter sig kan man göra åtgärder för att få den att bete sig som man vill och med Actibump kan man följa upp de åtgärder man sätter in.

Behovet av Actibump

Vårt system är utformat för att lösa de komplexa trafiksituationer som återfinns i städer världen över, där en kompromiss måste göras mellan trafiksäkerhet och trafikflöde. Situationer där man inte kan eller inte vill använda det gamla vanliga. Detta är särskilt viktigt på platser där de enda egentliga alternativen för att lösa problemet är mycket dyrare och tar upp mer plats. Traditionella lösningar, som gångtunnlar, gångbroar eller rondeller, kan vara betydligt mer komplexa, dyra och tidskrävande att implementera än att gräva en grop och installera ett Actibump.

Syftet med Actibump

Ett tryggt och säkert nätverk av övergångsställen främjar att föräldrar låter sina barn gå eller cykla till skolan. En övergång till aktiv mobilitet gynnar både individens hälsa och miljön. Genom att skapa fler säkra och trygga övergångsställen främjar vi en hållbar och säker trafikmiljö, vilket i sin tur uppmuntrar till ökad användning av miljövänliga transportalternativ.

Utvärderingar av Actibump

Actibump har utvärderats i ett antal omgångar. Du hittar vår egen, Malmö stads och Trivectors två utvärderingar på vår hemsida. Stockholms stad har även de gjort en utvärdering. Det finns över 100 Actibump installerade. De flesta hos svenska kommuner men också i Norge, Danmark, Australien och Island. Även Trafikverket har installerat Actibump, först i ett testprojekt och nu i full implementation med ett ramavtal.

Det har även gjorts ett examensarbete som jämför olika typer av farthinder. I arbetet kom de fram till att för just den analyserade korsningen skulle Actibump vara den bästa lösningen.

Actibump och EdevaLive

Den fordonsdata som samlas in av Actibump visualiseras i en mjukvaruplattform som heter EdevaLive. All fordonsdata är helt anonymiserad och ingen persondata sparas. EdevaLive visualiserar data om fordonsflöde, hastighetsefterlevnad och trafiksammansättning.

Edeva har nu tagit fram en dashboard som demonstrerar nyttan av Actibump och visar upp dess resultat. Just den här dashboarden visar ett par Actibump som finns i Helsingborg. Dashboarden är helt öppen och du kommer till den genom att skanna QR-koden här bredvid eller genom att gå till live.edeva.se/actibump-dashboard.

En överblick över dashboarden:

Karta

Kartan ger dig en översikt över var de aktuella Actibumpen finns placerade. Du kan zooma ut för att se mer av trafikmiljön och växla från satellit till karta via symbolen i det övre högra hörnet av kartan.

Realtidsdata

Tryck på play-knappen så börjar det ramla in data i realtid. Det blinkar grönt om ett fordon som passerar håller sig inom hastighetsgränsen och rött om fordonet överskrider hastighetsgränsen. Om du zoomar in på kartan kommer det bara att visas realtidsdata från det Actibump som syns på kartan.

Diagram

Diagrammen visar realtidsstatistik som kan brytas ner från månad till timmar. Du kan exportera den data du ser i diagrammet som en bild eller få det du ser i CSV-format.

Du kan använda knapparna ovanför diagrammet för att styra vilka Actibump du hämtar data från. Om du väljer mer än en Actibump kommer datan att medelvärdesberäknas över tid mellan dem. Om det är data för räknare kommer den att summeras. Du kan själv välja vilken tidsintervall och vilken frekvens du vill ha på datan.

Det översta diagrammet visar 85-percentilen och genomsnittshastighet. 85-percentilen är det värde man oftast tittar på när man ska avgöra om en plats är trafiksäker eller ej. Man vill att 85-percentilen ska vara så nära hastighetsgränsen som möjligt för att man ska få ett jämnt fordonsflöde i en säker hastighet. På den aktuella platsen är hastighetsgränsen 40 km/h.

Det andra diagrammet uppifrån visar hastighetsfördelningen – hur många fordon som kör i vilken hastighet. Här vill vi ha en spetsig kurva med toppen till vänster om hastighetsgränsen. Då får vi som bäst flöde. Det ska vara så få som möjligt som kör för fort och så få som möjligt som kör onödigt långsamt för att vi ska få ett jämnt flöde i en säker hastighet.

Det tredje diagrammet uppifrån visar antalet fordon per fordonstyp. Denna data är intressant för att få reda på fordonssammansättningen på en gata. Om det är mycket tung trafik eller många långa fordon ställer det andra krav på underhåll och vägutformning än om man bara har personbilstrafik. Trafikräkning kan visa sammansättningen av fordonstyper i ett trafikflöde, vilket gör att man kan göra åtgärder för att antingen främja den sortens trafik eller för att försöka förändra sammansättningen. När man har den här sortens kontinuerlig trafikräkning kan man även följa upp de åtgärder man gör för att se trender och förändringar över tid.

Symboler

Längst ner på sidan finns två symboler. API-symbolen tar dig till vår hemsida där du kan begära att få se API-dokumentationen och/eller vår parameterlista. Den listan innehåller all data vi kan leverera med kommentarer om vad det är och vilka enheter det kommer i.

QR-koden är till för att kunna dela dashboarden med vem som helst. Den är alltså helt öppen och du är fri att sprida den till vem du vill.

Vill du veta mer?

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev så får du uppdateringar, eller kontakta oss!

 

Leave a Reply